Header image
  • aaslider

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

Toelichting bij de CITO toetsen groep 3 t/m 8

Begin februari en aan het einde van het schooljaar ontvangt uw kind een rapport waarin, naast de beoordeling door de leerkracht, ook de resultaten van methode-onafhankelijke toetsen vermeld staan.
Hieronder vindt u informatie over deze methode-onafhankelijke toetsen.

Methode-onafhankelijke toetsen zijn toetsen die los staan van de methodes die we opschool gebruiken. Deze toetsen zijn ontwikkeld door Cito.
Cito heeft voor alle groepen toetsen ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen in beeld te kunnen brengen. Als school hebben we een keuze gemaakt uit de beschikbare toetsen.


Technisch lezen

Avi
Dit is een toets om de technische leesvaardigheid van leerlingen te toetsen.
De toets bestaat uit 11 leeskaarten, opklimmend in moeilijkheid.
Bij de afname wordt zowel op leestempo als op het aantal fout gelezen woorden gelet.
De toets wordt individueel afgenomen. Als het hoogste niveau bereikt is, wordt de toets niet meer afgenomen.

DMT: drie minuten toets.
Dit is ook een toets om de technische leesvaardigheid te toetsen.
De toets bestaat uit drie kaarten. Bij elke kaart krijgt het kind 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woordjes te lezen.
Op kaart één staan eenvoudige éénlettergrepige woorden bijvoorbeeld: om, moe, kar, veel, leuk.
Op kaart twee staan éénlettergrepige woorden met meerdere medeklinkers vooraan en/of achteraan bijvoorbeeld: strik, herfst, kruipt.
Op kaart drie staan woorden met meerdere lettergrepen bijvoorbeeld: banken, tante, loket, bushalte.
Bij de eerste afname in groep 3 leest uw kind kaart 1 en 2.
Bij alle andere afnames lezen de kinderen kaart 1,2 en 3.
De toets wordt afgenomen in groep 3 t/m 8


Toets begrijpend lezen

Deze toets wordt klassikaal afgenomen, voor het eerst aan het einde van groep 3.
Uw kind leest zelfstandig een aantal teksten en beantwoordt de vragen bij de tekst.
Er is geen tijdslimiet.

Spellingvaardigheid.
Het eerste deel van deze toets wordt klassikaal afgenomen. De leerkracht leest een zin voor en herhaalt één woord uit de zin. Alle kinderen schrijven dit woord op.
Afhankelijk van de behaalde score op het eerste deel, maakt uw kind het tweede deel. Dit kan weer een dictee zijn zoals het eerste deel, maar het kan ook zijn dat uw kind individueel een boekje doorwerkt. Hierbij moet steeds een keuze gemaakt worden of woorden goed of fout geschreven zijn. Eind groep 7 en in groep 8 wordt ook een spellingtoets werkwoorden afgenomen.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt de toets digitaal afgenomen.


Rekenen en wiskunde.
Deze toets wordt klassikaal afgenomen. De kinderen maken een aantal rekenopgaven. In groep 3 en 4 doen ze dit op papier, in groep 5 t/m 8 digitaal.
Ze mogen hierbij geen materialen gebruiken (rekenrekje, getallenlijn e.d.), maar wel kladpapier.
Afhankelijk van de lengte van de toets werken de kinderen er twee of drie momenten aan.
Er is geen tijdslimiet.


Studievaardigheden
Deze toets wordt klassikaal afgenomen, verdeeld over twee dagen.
In de opgaven gaat het om het lezen van tabellen, grafieken en kaarten, het in schema zetten van informatie uit teksten, het begrijpen en toepassen van informatie uit een (deel) van een woordenboek of internetsite etc.
Er is geen tijdslimiet.

In de cito-toetsen worden de toetsuitslagen omgezet in een landelijk vergelijkbare vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore wordt omgerekend naar een niveau dat uitgedrukt wordt in de cijfers I t/m V.
Hierbij wordt uitgegaan van vijf groepen van 20 %
I = ver boven het gemiddelde
II = boven het gemiddelde
III = de gemiddelde groep leerlingen
IV = onder het gemiddelde
V = ver onder het gemiddelde

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij Nelly van den Brand, IB’er.