Header image
  • aaslider
  • april

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

Toelichting bij de CITO toetsen groep 3 t/m 8

Begin februari en bij het derde rapport ontvangt uw kind een kaartje waarop de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen vermeld staan.
Hieronder kunt u nog eens nalezen welke informatie u op het kaartje kunt vinden.

Methode-onafhankelijke toetsen zijn toetsen die los staan van de methodes die we op school gebruiken. Deze toetsen zijn ontwikkeld door Cito, bij veel ouders bekend van de eindtoets groep 8. Maar Cito heeft voor alle groepen toetsen ontwikkeld om de ontwikkeling van kinderen in beeld te kunnen brengen. Als school hebben we een keuze gemaakt uit de beschikbare toetsen.


Technisch lezen

Avi
Dit is een toets om de technische leesvaardigheid van leerlingen te toetsen.
De toets bestaat uit 12 leeskaarten, opklimmend in moeilijkheid.
Bij de afname wordt zowel op leestempo als op het aantal fout gelezen woorden gelet.
De toets wordt individueel afgenomen.

DMT: drie minuten toets.
Dit is ook een toets om de technische leesvaardigheid te toetsen.
De toets bestaat uit drie kaarten. Bij elke kaart krijgt het kind 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woordjes te lezen.
Op kaart één staan eenvoudige éénlettergrepige woorden bijvoorbeeld: om, moe, kar, veel, leuk.
Op kaart twee staan éénlettergrepige woorden met meerdere medeklinkers vooraan en/of achteraan bijvoorbeeld: strik, herfst, kruipt.
Op kaart drie staan woorden met meerdere lettergrepen bijvoorbeeld: banken, tante, loket, bushalte.
Bij de eerste afname in groep 3 leest uw kind alleen kaart 1, bij de tweede afname kaart 1 en 2 en bij de laatste afname alle kaarten.
In groep 4 leest uw kind elke keer alle kaarten.
In groep 5 t/m 8 begint elk kind met het lezen van kaart 3. Wordt hier een voldoende score behaald, dan is het niet nodig ook kaart 1 en 2 te lezen. Is de score op kaart 3 onvoldoende dan worden beide andere kaarten wel gelezen.

Leestechniek.
Deze toets wordt klassikaal afgenomen in groep 3.
De leerlingen mogen in alle rust het goede woord bij een plaatje zoeken. Er staan steeds 5 mogelijkheden naast het plaatje aangegeven. Zij zetten een kruisje bij het juiste woord.

Leestempo
Deze toets wordt klassikaal afgenomen in groep 4 t/m 8.
Elk kind krijgt een boekje met teksten, waarin een bepaalde tijd gewerkt wordt. In de te lezen tekst staan regelmatig drie mogelijkheden aangegeven, waaruit een keuze gemaakt moet worden. Een voorbeeld:
Hij rende had / hard / hand naar huis.
Het goede woordje wordt aangestreept.


Toets begrijpend lezen

Deze toets wordt klassikaal afgenomen. Uw kind leest zelfstandig een aantal teksten en beantwoordt de vragen bij de tekst.
Er is geen tijdslimiet.


Woordenschattoets.

Deze toets wordt klassikaal, digitaal afgenomen.
De kinderen maken individueel een aantal opgaven. Het zijn verschillende opdrachten waarbij steeds een beroep wordt gedaan op de woordenschat van uw kind.
Enkele voorbeelden:
Maak de zin af: Een topsporter is iemand die………
Het tegengestelde van chaos is….
Welk woord hoort er niet bij?
Een ander woord voor afdalen is …..
Er worden steeds vier antwoorden gegeven, waaruit een keuze gemaakt moet worden.
Er is geen tijdslimiet.


Spellingvaardigheid.

Het eerste deel van deze toets wordt klassikaal afgenomen. De leerkracht leest een zin voor en herhaalt één woord uit de zin. Alle kinderen schrijven dit woord op. Afhankelijk van de behaalde score op het eerste deel, maakt uw kind het tweede deel. Dit kan weer een dictee zijn zoals het eerste deel, maar het kan ook zijn dat uw kind individueel een boekje doorwerkt. Hierbij moet steeds een keuze gemaakt worden of woorden goed of fout geschreven zijn.
Eind groep 7 en in groep 8 wordt ook een spellingtoets werkwoorden afgenomen


Rekenen en wiskunde.

Deze toets wordt klassikaal afgenomen. De kinderen maken individueel digitaal een aantal rekenopgaven.
Ze mogen hierbij geen materialen gebruiken (rekenrekje, getallenlijn e.d.), maar wel kladpapier bij een aantal opgaven.
Afhankelijk van de lengte van de toets werken de kinderen er twee of drie momenten aan.
Er is geen tijdslimiet.


Studievaardigheden

Deze toets wordt klassikaal afgenomen, verdeeld over twee dagen.
In de opgaven gaat het om het lezen van tabellen, grafieken en kaarten, het in schema zetten van informatie uit teksten, het begrijpen en toepassen van informatie uit een (deel) van een woordenboek of internetsite etc.
Er is geen tijdslimiet.
In de cito-toetsen worden de toetsuitslagen omgezet in een landelijk vergelijkbare vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore wordt omgerekend naar een niveau dat uitgedrukt wordt in de letters A t/m E en/of de cijfers I t/m V.

Bij A t/m E is de verdeling als volgt:
A = de 25 % hoogst scorende leerlingen
B = de 25% leerlingen die juist boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren
C = de 25 % leerlingen die juist onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren
D = de 15 % leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren
E = de 10 % laagst scorende leerlingen


Bij I t/m V wordt uitgegaan van vijf groepen van 20 %
I = ver boven het gemiddelde
II = boven het gemiddelde
III = de gemiddelde groep leerlingen
IV = onder het gemiddelde
V = ver onder het gemiddelde


Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken we met de aanduiding I t/m V.
Omdat we in voorgaande jaren A t/m E gebruikten, zullen we dit niveau dit jaar nog op het toetskaartje vermelden. Het staat tussen haakjes, achter de I t/m V score.


Voor aanvullende informatie of vragen kunt u terecht bij Nelly van den Brand, IB’er.