Header image
 • aaslider

Basisschool St. Antonius

Echt wel een goeie basis!

De ouderraad

We zijn er van overtuigd dat wij het als school niet zouden kunnen redden zonder de ondersteuning, de betrokkenheid en de hulp van de ouders. U vertrouwt ons een zeer belangrijk deel van de opvoeding en vorming van uw kind toe. We doen ons best om dat vertrouwen waard te zijn en te blijven. We zijn er van overtuigd dat we elkaar moeten aanvullen in het belang van onze kinderen. Dit kan als we steeds open staan voor elkaar en naar elkaar luisteren. Graag maken we deze afspraak met u.

Over onze ouderraad (bestuur van de oudervereniging)
De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging van de st. Antoniusschool. In de OR zitten ouders die zich graag inzetten voor de kinderen en de school. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de OR. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van allerlei bijzondere evenementen en activiteiten. Naast het organiseren van diverse activiteiten en evenementen, denken we met het team mee over allerlei dingen die met de dagelijkse gang van zaken te maken hebben.

Vergadering
De OR vergadert 7 keer per jaar op school. Om de communicatie te waarborgen is de locatieleider altijd aanwezig bij de vergaderingen. U mag als ouder/verzorger ook punten aandragen voor de vergadering. Deze kunt u indienen bij de secretaris. De vergaderdata worden bekent gemaakt in de jaarkalender en het infotoontje.

OR / MR
De ouderraad staat in goed contact met de medezeggenschapsraad(MR). Indien nodig is er een afgevaardigde van de OR aanwezig bij de vergaderingen van de MR en andersom.

Ouderbijdrage
Ouders zijn na aanmelding op onze school gelijk lid van onze oudervereniging. De oudervereniging vraagt jaarlijks een ouderbijdrage voor het financieren van allerlei activiteiten die door de OR georganiseerd worden. Van dit bedrag worden allerlei extra dingen voor de leerlingen gedaan die niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden. Hieronder vallen de traktaties en cadeautjes bij en tijdens de activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder een brief met het verzoek om het bedrag over te maken naar de OR. De ouderbijdrage moet goedgekeurd worden door de MR. Het bedrag voor de vrijwillige bijlage per leerling is €6,70 per leerling en €2,30 per gezin per schooljaar. Leerlingen die tussentijds aangemeld worden op school betalen €0,60 per resterende schoolmaand.

Commissies
Voor iedere activiteit/evenement is er een aparte commissie. Deze commissies bestaan uit leden van de OR en van het team. De indeling van de commissies wordt tijdens de laatste OR vergadering van het schooljaar bepaalt. De locatieleider zorgt voor de indeling van het team. Enige tijd voordat een activiteit plaats gaat vinden wordt de organisatie helemaal uitgewerkt. Na de activiteit vind er een evaluatie plaats. Het gehele proces wordt besproken in de OR vergaderingen. De activiteiten die door de ouderraad i.s.m. het team georganiseerd worden:

 • Bloemencorso
  Tijdens deze speciale corsovrijdag worden er activiteiten georganiseerd waar het corso centraal staat. Er is een optreden van de winnaars van de corsong. Een bezoek aan de corsotenten wordt hierbij uiteraard niet vergeten.

 • Jantje Beton
  Jantje Beton komt op voor de speelkansen van alle kinderen van Nederland. Daarom bedenkt, financiert en organiseert Jantje Beton projecten om kinderen samen te laten spelen. Als school doen we 1 keer in de 3 jaar mee aan de Jantje Beton loterij. Met de verkoop van de loten steunen we de projecten van Jantje Beton, en verdienen we ook geld voor onze school. Dat geld wordt besteed aan het aanschaffen van nieuw buitenspeelgoed.

 • Dag van de leraar
  Op de dag van de leraar staan de leraren centraal. Deze dag is bedoelt als een feestdag voor alle leraren. De commissie doet ieder jaar zijn uiterste best om er een speciale dag van te maken en de leraren heerlijk te verwennen.

 • Sinterklaas
  Sinterklaas en zijn pieten bezoeken ook ieder jaar onze school. In de weken voorafgaand aan de sinterklaasviering wordt er al veel aandacht besteed aan dit onderwerp. De activiteiten rondom Sinterklaas starten vanaf de eerste uitzending van het sinterklaasjournaal.

 • Kerst
  Jaarlijks proberen we op school een gezellige kerstsfeer te creëren. De OR verzorgt samen met vele hulpouders de kerstviering. Ook wordt er door ouders van de leerlingen ieder jaar weer een spetterende kerstmusical opgevoerd voor alle leerlingen en leraren van onze school.

 • Carnaval
  Prins Carnaval en zijn gevolg bezoeken ieder jaar onze school. De leerlingen komen dan ook verkleed naar school om samen gezellig te feesten. Voor de leerlingen wordt er die dag een gevarieerd programma georganiseerd. Tijdens dit feest worden de leerlingen en uiteraard leraren getrakteerd op drinken en wat lekkers.

 • Goede Doelen Dag
  Deze dag staat in het teken van een goed doel en wordt georganiseerd in de vastenperiode. Hiervoor moeten de leerlingen geld inzamelen en op de dag zelf een prestatie leveren voor het opgehaalde bedrag. Aan het einde van de dag wordt officieel de cheque met het eindbedrag erop overhandigd aan een afgevaardigde van het gekozen doel.

 • Pasen
  Als voorbereiding op Pasen wordt er door de OR een paastraktatie uitgedeeld aan alle leerlingen, leraren en medewerkers van school. Deze traktatie wordt onder het genot van een hapje, drankje en veel gezelligheid in elkaar geknutseld door de OR.

 • Sportdag
  Net als vele onderwijsinstellingen in Nederland hebben wij ook jaarlijks een sportdag. Deze dag staat in het teken van gezellig en sportief bewegen. Ook wordt er deze dag door de OR gezorgd voor drinken en wat lekkers.

 • Knutselwerkgroep
  Deze commissie zorgt ervoor dat de school mooi en gezellig versierd wordt. De versieringen worden telkens aangepast aan de activiteiten en aan de seizoenen.

 • Verkeersouder
  De taak van de verkeersouder is om in overleg met de gemeente de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren. Ook de weg die kinderen van en naar school afleggen moet veilig zijn. Er worden door de verkeersouders diverse acties op touw gezet om de verkeersveiligheid hoog op de agenda te plaatsen. Dit gaat in overleg met gemeente en de wijkagent. De verkeersouder is betrokken bij tal van activiteiten zoals het verkeersexamen en de actiedag “Op voeten en fietsen naar school”.

 • Infotoontje
  Dit is het infoblaadje van school dat maandelijks met info, nieuws, etc. digitaal wordt verspreid, en is ook te lezen op de website. De samenstelling van het infotoontje wordt door een lid van de OR en de locatie leider verzorgd.

 • Schoolkalender
  De OR maakt in samenwerking met het team een informatiekalender. Op deze kalender vindt u veel belangrijke data en informatie. De schoolkalender wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar uitgedeeld.

 • Schoolgids
  Deze wordt ieder jaar opnieuw samengesteld door teamleden en ouders van de OR en MR. De schoolgids bevat alle informatie en protocollen die van toepassing zijn op onze school. Alle ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen deze bij inschrijving, en voor ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen is deze digitaal op de website beschikbaar.

Hieronder vindt u de samenstelling van het dagelijks bestuur van de OR.

NAAM
 
Email
Functie
Wendy Hennekam Telefoon: 076-5089606 wendy.hennekam@ziggo.nl Voorzitter
Tessy Haest Telefoon: 076-5971992 tessyhaest@hotmail.com Secretaris
Angelique de Bruijn Telefoon: 076-8501888 angelique.d.bruijn@home.nl Penningmeester

 

Verder hebben zitting in de raad: Mirella Roelands, Veronica de Meyer, Angela Maas, Inge Leenaerts, Tessa Zagers, Sandra de Kruijff, Evelyne Domen, Angelina van der Laag en Marleen van Overveld.